Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi (tr)

TARAFLAR
İşbu araç kiralama sözleşmesi Hasgül Ulus. Taş. Pet. San. Ürn. İth. İhr. ve Tic. Ltd Şti. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile sözleşmede kimlik bilgileri açıkça yer alan kişi/kişiler (bundan sonra KİRALAYAN olarak anılacaktır) arasında kabul edilmiştir.

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
1- Sürücünün T.C. veya uluslararası sürücü belgesine sahip olması gereklidir.
2- Kiralama süresinde 24 saatlik süre baz alınır. Gecikme halinde her ek saat için uygulanan ücretin 1/3'ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde tam gün ücreti alınır.
3- Kiralanan gün sayısına göre km limiti aşağıda Ek 1 tablosunda belirlenmiştir. Kiralayanın km aşımı yapması durumunda aşım bedeli Ek-1 km limit tablosuna göre hesaplanır ve kiralayandan tahsil edilir. Aylık yapılan kiralamalarda km limiti 4.500 KM'dir. Kiralayan yapacağı kilometre aşımlarını ödeyeceğini peşinen kabul eder.
4- Ödemeler kiralama başlangıcında nakit / kredi kartı (mail order / sanal pos), havale / EFT şeklinde yapılacaktır.
5- Aracın, kiralayan şahıs dışında kişi veya kişilerce kullanılabilmesi; ilave sürücü / sürücülere ait sürücü belgesi bilgilerinin kira sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumda tüm sigortalar geçersiz sayılarak gerek kiralayan gerekse aracı kullanan kişi veya kişiler ayrı ayrı ve müşterek olarak sorumlu tutulurlar.
6- Sözleşmede belirtilen tarihler arası oluşabilecek tüm karayolları, otopark/cadde üstü park ve trafik idari para cezaları kiralayana aittir. Bu cezaların ödenmemesi halinde işbu sözleşme senet hükmünde olup, söz konusu zararlar sözleşmede belirtilen kredi kartı ile tahsil edilemez ise yetkili mercii Antakya Mahkemeleridir. HGS geçiş tutarları 10 TL etiket kullanım bedeli eklenerek tahsil edilir.
7- Araçların, hangi nedenle olursa olsun, resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman kiralama süresine ilave edilerek toplam tutar kiralayandan tahsil edilir.
8- Kiralayanın kiraladığı aracı kötü ve amacının dışında kullanması, hararet göstergesi, ikaz lambası gibi aracın verdiği uyarılara dikkat etmemesi veya bu uyarıları görmezden gelmesi sonucu araçta meydana gelecek hasarlardan kiralayan sorumludur.
9- Kiralayan aracı T.C. kanunlarınca suç sayılan mal/maddelerin taşınmasında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde kiralayan tüm maddi/manevi zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. Kiraya veren hiçbir durumdan hiçbir şekilde meshul tutulamayacağı gibi, kiralayan kiraya vereni her türlü durumdan ibra eder.
10- Herhangi bir kaza durumunda, aracın yeri değiştirilmeden en yakın kolluk kuvvetine bilgi verilip kaza ve alkol tespiti raporları kiralayan tarafından alınacaktır. Aksi halde tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelebilecek her türlü zararlardan üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiralayan sorumludur.
11- Kiralayan aracın ruhsatının, plakalarının, anahtarının ve bilumum ekipmanlarının kaybolmasından doğabilecek tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 
12- Trafik sigortası kapsamına girmeyen / yasal limitleri aşan maddi ve manevi tüm mükellefiyetler kiralayan tarafından karşılanacaktır.
13- Kasko, herhangi bir kaza sonucunda araçta meydana gelebilecek maddi zararları kapsar. Ancak kiralayan, aracın onarımda kaldığı günlerin kira bedelini tek taraflı kazalarda tamamını, çift/çok taraflı kazalarda kaza raporunda tespit edilen kusuru oranında ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
14- Kiralayan, kaza ve alkol raporlarını belgelendirse dahi aşağıda belirtilen hallerdeki hasar bedeli, kiraya verenin gelir kaybını ve üçüncü kişilere verilebilecek zararlar dahil olmak üzere tüm maddi ve/veya manevi zararları ödemekle yükümlüdür. 
a) Kiralayanın kaza anında alkol ve uyuşturucu maddeler etkisi altında olması,
b) Kazanın yasal hız sınırının aşılması sonucunda meydana gelmiş olması ve bu durumun resmi raporlarda belirtilmesi,
c) Aracın ehliyetsiz sürücü belgesi bulunmayan veya sürücü belgesi iptal edilmiş kişiler tarafından ya da sözleşmede bilgileri yer almayan sürücüler tarafından kullanılmasıdır.
15- Kiralayan aracın çalınması veya perte ayrılması halinde 45 günlük kiralama bedelini ödemekle yükümlüdür.
16- Kiralayanın bu sözleşmedeki herhangi bir maddeye uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi ve uzatma yapılan günlerin kiralarının ödenmemesi halinde, kiraya verenin, aracı nerede ve nasıl olursa olsun, ön uyarıya gerek kalmaksızın derhal geri alma yetkisi vardır. Kiraya veren, araçta bulunan hiçbir nesnenin kaybından veya hasarından sorumlu değildir.
17- Kiralayan herhangi bir hasar durumunda kiraladığı aracın kasko değerinin %2'sine kadar oluşabilecek hasarları kiraya verene ödeyeceğini peşinen kabul eder. Kiralayan dilerse muafiyet sigortası satın alarak sorumluluğunu ortadan kaldırabilir. Sigorta ücretleri araç sınıfına göre değişmekte olup, sigorta ücretinin sözleşmenin yapıldığı esnada peşin olarak ödenmesi zorunludur.
18- Raporsuz / bildirilmeyen hasarlar kiralayanın ihmalkârlığı olarak addedilir ve kiralayan, oluşan hasar bedelini muafiyet sigortasına bakılmaksızın ödemeyi kabul eder. Kiralayan kira başlangıcında provizyon vermiş ise hasar bedeline kadar olan provizyonu kaybeder.  Kiralayan oluşan hasar bedelinin provizyon tutarını aşması halinde açıkta kalan tutarı kiraya verene ödeyeceğini peşinen kabul eder.
19- Kiralama konusu olan aracın karıştığı kazalar sonucu meydana gelen hasarlar, söz konusu araca ait kasko ve mali meshuliyet sigortaları kapsamı dışında kalır ise, kiralayan bütün zararları karşılayacağını gayrikabil-i rücu kabul ve beyan eder. Araç içindeki yolcular ve üçüncü kişiler dahil olmak üzere her türlü yaralanma ve can kaybı ile her türlü maddi ve manevi tazminat taleplerini ( araç sahibinin kusursuz sorumluluk hallerinden sayılan ile destekten yoksun kalma tazminatları dahil) kasko ve mali mesuliyet dışındaki kısmından kiralayan sorumlu olup, her ne sebeple olursa olsun, sigorta şirketlerinin malik/işleten sıfatıyla kiraya verene rücu etmesi halinde, kiralayan bu zararları kiraya verene bizzat ödeyeceğini gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralayan, mahkemece kabul edildiği takdirde bu tür davalara araç maliki yanında müdahil olarak katılacağını, mahkemece kabul edilmese dahi, davanın kiraya verenin aleyhine sonuçlanması halinde tüm zararları karşılayacağını gayrikabil-i rücu olarak kabul ve beyan eder.
20- Kiralayan, kayıt formuna girdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından kaynaklanacak zararlardan sorumlu olduğunu ve kiraya verenin bu bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
21- Kiralayan, rezervasyonunu araç alış saatine başlangıcından 48 saat öncesine kadar iptal ettiği takdirde ödediği ücret kredi kartına iade edilir. Kiralayan, rezervasyonu araç alış saatine 48 saatten az bir zaman kala iptal etmesi halinde, ödediği tutardan 1/3 tutarında servis bedeli kesileceğini gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
22- Kiralayan kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
23- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise T.C. Kanunları uygulanacaktır.
24- Kiralayan, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta kiraya verenin defter, belge, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, HUMK uyarınca tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini ve edilse dahi nazara alınmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Buna paralel olarak kiralayan ayrıca yukarıda belirtilen maddelere karşı her türlü defi, itiraz ve "kiraya verenin kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin" teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.
25- Araç tipi: İnternet sitemizde görünen araç resimleri örnek resimlerdir. Marka ve model garantisi verilememektedir. Rezervasyon yapılmak istenen aracın muadili veya bir üst grubu (ekstra ücrete tabi olmaksızın) kiralayana tedarik edilecektir.
26- Kiraya veren işbu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir.


No-Show Nedir

No-Show aşağıdaki hallerde oluşur.

1- Aracı alış tarih/saatinizden önce herhangi bir değişiklik ve iptalle ilgili bizi bilgilendirmediğinizde,
2- Önceden bilgi vermeden rezervasyon saatinizde gelmediğinizde,
3- Aracı almak için gerekli dökümanları sağlayamadığınızda ve/veya ibraz edemediğinizde
4- Ana sürücü adına kredi kartı olmaması ya da kredi kartında gereken blokaj tutarı bulunmadığında.

Yukarıdaki durumların hiçbirinde para iadesi yapılmamaktadır.

 
Ek-1 KM Limit Tablosu
 KİRA GÜNÜ  TOPLAM KM LİMİTİ 
 1 300 
 2 550 
 3 750 
 4 900 
 5 1150 
 6 1300 
 7 1450 
 8 1600 
 9 1750 
 10 1900 
 11 2050 
 12 2200 
 13 2350 
 14 2500 
 15 2650 
 16 2800 
 17 2950 
 18 3100 
 19 3250 
 20 3400 
 21 3500 
 22 3600 
 23 3700 
 24 3800 
 25 3900 
 26 4000 
 27 4100 
 28            4200 
 29 4350 
 30 4500 


Whatsapp Telefon